ជូនចំពោះអតិថិជន។

យើងបានទទួលសំណួររបស់អ្នកហើយនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។ ក្នុងករណីដែលអ្នកមិនទទួលបានទេសូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅ .

សូម​អរគុណ​សម្រាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​អ្នក។