ខ្សែស្រឡាយ FICOTH គឺផ្តល់ជូនអតិថិជននូវខ្សែស្រឡាយដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែង។

ពានរង្វាន់ស្និទ្ធស្នាល FICOTH: បច្ចេកវិជ្ជាសហប្រតិបត្តិការ
សមិទ្ធផលដ៏សំខាន់: សំពត់មីនសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់

ម៉ាក FICOTH
ម៉ាក FICOTH
ម៉ាក FICOTH