ខ្សែក្រវ៉ាត់ពណ៍ខាត់ Polyester

100% កាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ Polyester
ទាញយកជា PDF

កាតពណ៌ប៉ាក់ប៉ូលីមកាត

ខ្សែដេរប៉ាក់ពហុ
ទាញយកជា PDF

ខ្សែពណ៌លោហធាតុដែក

ដែកលោហធាតុ
ទាញយកជា PDF

សន្លឹកពណ៌ដេរប៉ាក់

កាតពណ៌អំបោះអំបោះ
ទាញយកជា PDF

សន្លឹកកប្បាសខ្សែស្រឡាយពណ៌

ក្រដាសពណ៌ប៉ាក់កប្បាសខ្សែស្រឡាយ
ទាញយកជា PDF

ឈ្នាន់រ៉េណុចស្រាតប័ណ្ណពណ៌

ខ្សែស្រឡាយប៉ាក់រូន ១០០ ភាគរយ